University of Houston Libraries Exhibits

Gordon Matta-Clark by Thomas Crow